کاتالوگ و دفترچه راهنمای نصب دزدگیر آنیک

مدل دستگاه لینک دانلود دفترچه
کاتالوگ جامع محصولات آنیک لینک دانلود
کاتالوگ جامع دو زبانه (عربی و انگلیسی) لینک دانلود
دفترچه راهنما نصب چشمی WP 1 لینک دانلود
دفترچه راهنما نصب چشمی P 2 لینک دانلود
دفترچه راهنما نصب چشمی P 1 لینک دانلود
دفترچه راهنما نصب چشمی DP 1 لینک دانلود
دزدگیر A260 لینک دانلود
دزدگیر A360 لینک دانلود
دزدگیر A470 لینک دانلود
دزدگیر A570 لینک دانلود
دزدگیر A670 & A770 لینک دانلود
دزدگیر ECO 4000 لینک دانلود
سیموت 2 رله لینک دانلود

کاتالوگ و دفترچه راهنمای جک ها

http://dl.hididco.com/dlhididcontent/,jak,remote%20,reciver/jak/ivor/IVOR-ELITE24.pdf