مدل اندروید IOS ویندوز
Eco 4000 ECO 4000
A360 A360
A470 A470
A570 A570 A570
A670 A670 A670
A770 A770 A770
A800 A800
نرم افزار جامع آنیک نرم افزار جامع